Facebook
Polub nas!
Instagram
Obserwuj nas!

Redaktor Naczelny:
Paweł Kędzia
email: pawel.kedzia@vive.com.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
VIVE Profit Center Sp. z o.o.
tel. +48 885 611 823
e-mail: ochrona.danych@vive.com.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI VIVE Profit Center

Informacje dla kontrahentów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU  SZAFAVIVE.PL

Rozdział I. Informacje dotyczące podmiotu udostępniającego Portal ”szafavive.pl”, zakres działalności Portalu „szafavive.pl”, podmioty korzystające z Portalu „szafavive.pl”.

 1. Portal „szafavive.pl” – funkcjonujący pod adresem: www.szafavive.pl. (dalej zwany: „Portalem”) jest udostępniany przez VIVE Profit Center spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: 25-546 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246131, posługującą się numerem NIP: 9591714717, REGON: 260058950, o kapitale zakładowym w kwocie 1 065 000,00 zł (zwaną dalej: „Spółką”).
 2. Portal prezentuje i udostępnia materiały i ciekawostki dotyczące świata mody, inspiracje zakupowe oraz umożliwia wymianę informacji pomiędzy użytkownikami serwisu.
  Portal prezentuje również treści o charakterze marketingowym, reklamowym dotyczące zarówno Portalu jak i podmiotów trzecich.
  Użytkownikiem jest każda osoba, podmiot który korzysta z Portalu.
 3. Portal prezentuje serwisy i treści zarówno powszechnie dostępne jak również serwisy i treści dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy w sposób skuteczny zarejestrowali się w Portalu poprzez podanie danych osobowych, e-maila, loginu i hasła, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Portalu zakładka Zarejestruj się/Zaloguj się
  Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na Portalu w zakładce Regulamin
  Korzystanie z Portalu odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, chyba że w sposób wyraźny dany serwis, usługa prezentowana bądź dostępna za pośrednictwem Portalu objęta jest odrębnym regulaminem bądź zasadami korzystania.
 4. Użytkownik poprzez wejście na stronę internetową Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Rozdział II. Zasady korzystania z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu.
 2. Wszystkich Użytkowników Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Portal umożliwia Użytkownikom w określonych przypadkach oraz miejscach Portalu prezentowanie własnych treści, zdjęć, informacji, komentarzy.
 4. Użytkownik dodając treści, zdjęcia, informacje, komentarze o ile zezwala na to Portal zobowiązany jest powstrzymać się od podawania treści niezgodnych z przepisami prawa, naruszających dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, zawierające treści obraźliwe, niecenzuralne, wulgarne itp.
 5. Treści, zdjęcia, informacje, komentarze naruszające postanowienia pkt 4 będą przez Portal usuwane.
 6. Użytkownik dodając treści, zdjęcia, informacje, komentarze wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal w celach promocyjnych.
 7. Użytkownik dodając treści, zdjęcia, informacje, komentarze wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Portalu adresu IP komputera, z którego dodano treści, informacje, komentarze oraz czasu ich dodania.
 8. Dodawane przez Użytkowników treści, zdjęcia, informacje, komentarze są moderowane przez Portal.  Pod pojęciem „moderowane” należy rozumieć czuwanie nad umieszczaniem przez użytkowników właściwych z profilem portalu treści.
 9. Użytkownik zamieszczając na Portalu treści, zdjęcia, informacje, komentarze oświadcza, iż w żaden sposób nie naruszają one praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich. W przypadku wystąpienia przeciwko Portalowi/ Spółce przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Użytkownik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Portalu/Spółki od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 10. Treści, zdjęcia, informacje, komentarze o charakterze reklamowym lub/i bez zgody Portalu są usuwane przez Portal.
 11. Publikowane na stronach Portalu treści o charakterze marketingowym, reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 12. Wszystkie opinie umieszczane przez Użytkowników są opiniami tych Użytkowników. Opinie te nie są opiniami Portalu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Rozdział III. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu to:

 1. Przeglądarka z obsługą Internet Explorer 10+, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w wersjach aktualnych na dzień 6.10.2016
 2. Włączona obsługa ciasteczek
Portal nie odpowiada ani nie gwarantuje jednak, iż zapewnienie powyższych wymogów technicznych w każdym przypadku umożliwi korzystanie z Portalu lub z jego poszczególnych elementów w każdym przypadku i w pełnym zakresie.

Rozdział IV. Rejestracja  oraz rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rejestracja w Portalu może nastąpić w określonym miejscu Portalu.
 2. Rejestracja w Portalu odbywa się poprzez podanie określonych danych osobowych, loginu i hasła zgodnie z wytycznymi zawartymi w Portalu zakładka Zarejestruj się ( zwana dalej „Rejestracją”).
 3. Rejestracja jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Portal ma prawo do odmowy Rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 5. Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji może w każdej chwili zrezygnować ze statusu Użytkownika Zarejestrowanego poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@vive.com.pl o treści: „Oświadczam, że rezygnuję ze statusu użytkownika zarejestrowanego”
 6. Użytkownik podając określone dane podczas Rejestracji oświadcza, iż są one prawdziwe oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
 7. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu na podane przez siebie adresy rzeczywiste lub/i elektroniczne.

Rozdział V. Redakcja Portalu

 1. Administrację Portalu stanowią osoby zatrudnione przez Spółkę oraz współpracujące ze Spółką na innej podstawie niż umowa o pracę redagujące i administrujące Portalem ( zwaną dalej „Redakcją”).
 2. Administracja Portalu jest upoważniona i zobowiązana do:
  1.  dbania o właściwy wizerunek Portalu
  2. moderowania treści, informacji, komentarzy dostarczanych przez Użytkowników,
  3. edytowania treści zawartych w Portalu
  4. usuwania wulgarnych lub uwłaczających oraz noszących wymienione znamiona treści
  5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości dodawania treści przez Użytkowników naruszających zasady regulaminu
  6. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do wykorzystania do celów komercyjnych oraz redakcyjnych (publikacji) zarówno treści dodawanych przez Użytkowników, jak i ich wizerunku
 3. Spółka będąca właścicielem Portalu ani Administracja Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;
  2. za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administracja Portalu ani Spółka przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec,
  3. niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Portalu przez Użytkowników;
  4. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie treści, zdjęć, informacji prezentowanych na Portalu
  5. przerwy w świadczeniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administracji Portalu lub/i Spółki
  6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administracji Portalu oraz Spółki

Rozdział VI. Ochrona praw autorskich

 1. Prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści, zdjęć, informacji, komentarzy pochodzących od Użytkowników i zamieszczanych na Portalu przez Użytkowników, należą do Spółki lub/i do podmiotów współpracujących ze Spółką i podlegają ochronie prawnej.
  1. Spółce lub podmiotom współpracującym ze Spółką przysługują w szczególności prawa
  2.  autorskie do utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. Dz.U.2016.666 z dnia 2016.05.16.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  3. do baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402  z późn. zm.);
   znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U.2013.1410 z dnia 2013.11.29.);
   nazw domen internetowych;
   Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy prawa lub wyraźna zgoda Spółki.
   W szczególności zabrania się podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści, materiałów, prezentowanych w Portalu:
   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, materiałów w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści, materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  5. w zakresie rozpowszechniania treści, materiałów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  7. w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
  8. Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki zabronione jest dalsze rozpowszechnianie lub korzystanie z jakichkolwiek treści, materiałów, elementów, baz danych pochodzących z Portalu w całości bądź jakiejkolwiek części w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.

Rozdział VII. Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu w sposób anonimowy. Wówczas informacje jakie uzyskuje Portal w wyniku połączeń realizowanych w Internecie (np. IP komputera) są przez Portal wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją Portalu. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji takich jak ilość odwiedzin dziennie, lokalizacja itp.
 2.  Rejestracja w Portalu, o której mowa w Rozdziale IV niniejszego Regulaminu wymaga podania danych Użytkownika takich jak login –nazwa użytkownika, e-mail, hasło. Udostępnienie przedmiotowych danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
 3.  Użytkownik dokonując Rejestracji poprzez złożenie stosownego oświadczenia zgodnie z formularzem – wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę jako właściciela Portalu ujawnianych danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem Portalu, w tym szczególności w celu kontaktowania się Administracji Portalu z Użytkownikiem.
 4. Administratorem danych osobowych ujawnianych przez Użytkowników jest Spółka tj. VIVE VIVE Profit Center spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: 25-546 Kielce, ul. K. Olszewskiego 6 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246131, posługującą się numerem NIP: 9591714717, REGON: 260058950, o kapitale zakładowym w kwocie 1 065 000,00 zł
 5. Dane osobowe ujawniane przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002.101.926 j.t. z późn. zm. ) przy zachowaniu przewidzianych prawem środków bezpieczeństwa.
 6.  Każdy Użytkownik, który ujawnił dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu  posiada dostęp  do swoich danych osobowych oraz możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia  poprzez zakładkę Edytuj Dane.

Rozdział VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu oraz jego funkcjonowania Użytkownik może zgłosić w formie elektronicznej na adres : marketing@vive.com.pl . Reklamacja powinna określać nieprawidłowości, zawierać dane Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, login, e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu rozpoznania reklamacji oraz udzielenia na nią odpowiedzi przez Administrację Portalu.
 2. Reklamacje rozpoznaje Administracja Portalu. Administracja Portalu udziela odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 31 dni od dnia wpłynięcia reklamacji na adres wskazany w pkt 1 niniejszego Rozdziału na adres elektroniczny podany przez zgłaszającego reklamację.

Rozdział IX.  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.10.2016r.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.