Konkurs na najciekawszą stylizację

Konkurs na najciekawszą stylizację

 

UWAGA KONKURS!!!!

W każdym miesiącu do wygrania 2 bony na zakupy w @viveprofit za I i II miejsce! Z każdego miesiąca 2 najlepsze stylizacje przechodzą do dalszej rywalizacji o nagrodę główną! Jaka jest główna nagroda? Zakupy w towarzystwie znanej vlogerki  Aleksandry Żuraw oraz profesjonalna sesja zdjęciowa!!! ❤️ Jakie kroki należy podjąć?

 1. Skomponuj dopracowaną stylizację – najlepiej  z ubrań kupionych w secondhandzie
 2. Dodaj zdjęcie swojej stylizacji na swój Instagram.
 3. Oznacz profil @aleksandrazuraw i profil @viveprofit
 4. Użyj pod zdjeciem hastagow #viveprofit #szafavive
 5. Ilość stylizacji stworzonych z okazji konkursu nieograniczona!
 6. Do dzieła!

 

Regulamin konkursu:

Konkurs na najciekawszą stylizację – Regulamin

Postanowienia Ogólne 

 1. Organizatorem konkursu „Konkurs na najciekawszą stylizację”(zwanej dalej Konkursem) jest firma, VIVE PROFIT CENTER SP z o.o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000246131, REGON 260058950, NIP 9591714717 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.) (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”). Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, a następnie przesłania nagród.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs za pośrednictwem strony internetowej Aleksandry Żuraw na Instagramie znajdującej się pod linkiem https://www.instagram.com/aleksandrazuraw/ (dalej „Strona Konkursowa”).
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą losową, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. Nr 09, poz. 1540.), której wynik zależy od przypadku.
 5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
 6. a) tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Konkursu.

 

 1. b) oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

2.

 1. c) przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Udział w Konkursie i związane z nią udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Niego. Przystąpienie następuje z chwilą spełnienia łącznie następujących czynności:
  a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go b)posiadanie konta na portalu Instagram
  c) dodanie zdjęcia z swoją stylizacją na swoim profilu na portalu Instagram
  Wygrywają najbardziej kreatywne i ciekawe stylizacje – najlepiej z ubrań z secondhandu d) oznaczenie profilu @aleksandra zuraw @viveprofit oraz dodanie pod zdjęciem #szafavive #viveprofit
 6. Uczestnicy, których zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną pominięci podczas wyłaniania wygranych.

Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs przebiega od 23.11.2018 do 23.02.2019
 2. W ramach Konkursu Uczestnik ma za zadanie wystylizować się (najlepiej aby stylizacja składała się z ubrań z secondhandu) i zrobić sobie zdjęcie a następnie udostępnić je na swoim profilu na portalu Instagram do zdjęcia należy dodać #szafavive #viveprofit. Konkurs będzie trwał 3 miesiące i będzie podzielony na 3 etapy. Zdjęcia można ze stylizacjami można publikować od 23.11.2018 do 22.02.2019. W każdym miesiącu do wygrania 2 bony na zakupy w sklepach viveprofit za I i II miejsce! Z każdego miesiąca 2 najlepsze stylizacje przechodzą do dalszej rywalizacji o nagrodę główną. W każdym miesiącu do wygrania 2 bony na zakupy w @viveprofit za I miejsce – 150zł i II miejsce 50zł. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu nastąpi 23.12.2019, drugiego etapu 23.01.2019, trzeciego etapu 22.02.2019.Z każdego miesiąca 2 najlepsze stylizacje przechodzą do trzeciego etapu w walce o nagrodę główną – zakupy z vlogerką Aleksandrą Żuraw w sklepie VIVE Profit na kwotę 1000zł oraz udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą stylizację i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 23.02.2019 do godziny 23:59 na stronie konkursowej na profilu Aleksandry Żuraw. Zdjęcia z sesji zostaną wykorzystane w kampanii bliboardowej oraz na plakatach w sklepach VIVE profit jak również w internecie na portalu www.szafavive.pl, na portalu Instagram – profilu marki VIVE Profit. Odbiór nagrody głównej odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora i zwycięzcę jednak nie później niż do 15.05.2019. Kampania będzie emitowana nie później niż do 30.09.2019. Bony zostaną wysłane drogą mailową  do dwóch nich roboczych po ogłoszeniu zwycięzcy i są ważne od 23.12.2018 do 31.05.2019
 3. Nagrody zostaną przyznane osobom, których stylizacje zostaną uznane za najciekawsze.
 4. Wybór zwycięzców należy do komisji konkursowej, w skład której wchodzą właściciele Strony Konkursowej.
 5. Wszystkie Bony będą realizowane jedynie w sklepach VIVE Profit na terenie całego kraju.
 6. Jeżeli wartość zakupów będzie niższa niż wartość bonu, pozostała reszta w gotówce nie zostanie wydana realizującemu bon.
 7. Bony są jednorazowego użytku.

Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w nim.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest Organizator. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek i reputację.
 6. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących mieć wpływ na uzyskany wynik.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz podpis Uczestnika wnoszącego reklamację. Reklamacje rozpatrywane będą nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie: http://pyszne.pl/blog oraz https://www.instagram.com/aleksandrazuraw/
 4. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 7. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw.

Powiązane Wpisy

Zostaw Komentarz